تعیین مساحت دقیق هر واحد از آپارتمان

تعیین مساحت دقیق هر واحد از آپارتمان برای اخذ سند

تعیین مساحت دقیق هر واحد از آپارتمان برای اخذ سند

تعیین مساحت دقیق هر واحد از آپارتمان برای اخذ سند تک برگ که اسناد جدیدی هستند باید انجام شود تا در این اسناد درج گردد. در واقع در اسناد تک برگ اطلاعات مکانی ملک با دقت بالا درج میشود و برای بدست آمدن این اطلاعات برای هر یک از واحدهای آپارتمان بایستی تفکیک انجام شود […]

بیشتر بخوانید