تعیین موقعیت دقیق ملک با قولنامه

تعیین موقعیت دقیق ملک با قولنامه یا سند قدیمی

تعیین موقعیت دقیق ملک با قولنامه یا سند قدیمی

تعیین موقعیت دقیق ملک با قولنامه یا سند قدیمی می توان انجام داد و این عمل با مشخص شدن اطلاعات دقیق مکانی برای اخذ سند تک برگ صورت می گیرد. تعیین موقعیت ملک با استفاده از پلاک ثبتی ملک و با استخراج نقشه های ثبتی انجام می شود. در واقع با استفاده از عملیات جانمایی […]

بیشتر بخوانید