تفسیر عکس های هوایی منابع طبیعی

انجام تفسیر عکس های هوایی منابع طبیعی

انجام تفسیر عکس های هوایی منابع طبیعی

انجام تفسیر عکس های هوایی منابع طبیعی که به منظور تعیین مرزهای این محدوده است زیرا در تقسیم بندی زمین ها در سالیان گذشته یک سری از زمین ها جزء زمین های منابع طبیعی قرار گرفت و مالکی برای این زمین ها تعیین نشد و امکان دارد در حال حاضر مالکی برای این زمین ها […]

بیشتر بخوانید