تفسیر عکس های هوایی و ماهواره ای برای تامین دلیل

تفسیر عکس های هوایی و ماهواره ای برای تامین دلیل

تفسیر عکس های هوایی و ماهواره ای برای تامین دلیل

تفسیر عکس های هوایی و ماهواره ای برای تامین دلیل انجام می شود تا شواهدی برای ارائه به دادگاه ها فراهم گردد. از این عکس ها نمی توان به صورت خام به عنوان یک مدرک استفاده نمود و حتما باید توسط یک مفسر این عکس ها تفسیر و بررسی شوند و یکی از مهارت های […]

بیشتر بخوانید