تفسیر عکس هوایی برای حل اختلافات ملکی

حل اختلافات ملکی توسط کارشناس رسمی

حل اختلافات ملکی توسط کارشناس رسمی

حل اختلافات ملکی توسط کارشناس رسمی دادگستری نقشه برداری یا امور ثبتی با انجام تفسیر عکس های هوایی انجام میشود در واقع اگر اختلافاتی بر سر حدود ملک بین مالکین دو ملک مجاور به وجود بیاید برای اینکه اختلافات آنها رفع شود باید حدود املاک به طور دقیق مشخص شود و برای این کار از […]

بیشتر بخوانید
تفسیر عکس هوایی برای حل اختلافات ملکی

تفسیر عکس هوایی برای حل اختلافات ملکی

تفسیر عکس هوایی برای حل اختلافات ملکی که بر سر مرزها یا موقعیت یک ملک ایجاد شده است انجام می شود که عکس هوایی و بررسی آن توسط کارشناس رسمی دادگستری نقشه برداری انجام می شود و در نهایت یک تامین دلیل قوی برای ارائه به دادگاه های اختلافات ملکی تهیه می شود که این […]

بیشتر بخوانید