تفسیر عکس هوایی قدیم

نحوه تفسیر عکس هوایی و معرفی کارشناس رسمی

نحوه تفسیر عکس هوایی و معرفی کارشناس رسمی

نحوه تفسیر عکس هوایی و معرفی کارشناس رسمی برای ارائه تامین دلیل به دادگاه های اختلافات ملکی که این تامین دلیل تهیه شده در صورتی اعتبار دارد که توسط کارشناس رسمی دادگستری نقشه برداری مهر و امضا شده باشد و این تامین دلیل از طریق بررسی های عکس های هوایی انجام میشود یعنی این که […]

بیشتر بخوانید
کارشناس تفسیر عکس هوایی برای جانمایی ملک

کارشناس تفسیر عکس هوایی برای جانمایی ملک

کارشناس تفسیر عکس هوایی برای جانمایی ملک که با استفاده از عکس های قدیمی محدوده مورد نظر و از طریق دیوار کشی هایی که در زمان های موجود مبنی بر گفته ی متقاضی وجود داشته است می توان کار تعیین مرزهای ملک و در نهایت جانمایی ملک را انجام داد که در صورتی این کار […]

بیشتر بخوانید
انجام تفسیر عکس هوایی قدیم توسط کارشناس رسمی

انجام تفسیر عکس هوایی قدیم توسط کارشناس رسمی

انجام تفسیر عکس هوایی قدیم توسط کارشناس رسمی دادگستری و به منظور ارائه تامین دلیل به دادگاه های اختلافات ملکی انجام می شود که معمولا این اختلافات بر اساس تداخل بین مرزهای ملک است که با تفسیر عکس های هوایی مربوط به دهه های مختلف مرزهای بین ملک ها تشخیص داده می شود و یک […]

بیشتر بخوانید