تفسیر عکس هوایی و تامین دلیل اراضی

تفسیر عکس هوایی و تامین دلیل اراضی دارای سابقه احیا

تفسیر عکس هوایی و تامین دلیل اراضی دارای سابقه احیا

تفسیر عکس هوایی و تامین دلیل اراضی دارای سابقه احیا انجام میشود و در واقع در صورتی که اراضی متعلق به افراد ملی اعلام گردد و آنان بخواهند اراضی خود را پس بگیرند لازم است ثابت شود اراضی سابقه احیا دارند برای اینکه بتوان این موضوع را اثبات کرد لازم است عکس های هوایی توسط […]

بیشتر بخوانید