تفسیر عکس هوایی و ماهواره ای زمین

تفسیر عکس هوایی و ماهواره ای زمین مسکونی و کشاورزی

تفسیر عکس هوایی و ماهواره ای زمین مسکونی و کشاورزی

تفسیر عکس هوایی و ماهواره ای زمین مسکونی و کشاورزی به این منظور می باشد که موقعیت حدود مرزهای ملک با املاک مجاور و همسایه مشخص شود و انجام تفسیر عکس های هوایی و ماهواره ای توسط کارشناس رسمی دادگستری نقشه برداری یا امور ثبتی انجام می شود. تفسیر عکس هوایی و ماهواره ای زمین […]

بیشتر بخوانید