تفکیک آپارتمان با مهر و امضا کارشناس رسمی

تفکیک آپارتمان با مهر و امضا کارشناس رسمی

تفکیک آپارتمان با مهر و امضا کارشناس رسمی

تفکیک آپارتمان با مهر و امضا کارشناس رسمی به منظور تعیین مساحت دقیق هر واحد آپارتمانی به صورت جداگانه انجام میشود که از این روش که یکی از مراحل صدور سند تک برگ نیز هست برای پیش خرید و پیش فروش ملک هم استفاده می شود و در مرحله ای که دیوار کشی ها انجام […]

بیشتر بخوانید