تفکیک آپارتمان مسکونی

تفکیک آپارتمان مسکونی برای انجام معامله توسط کارشناس

تفکیک آپارتمان مسکونی برای انجام معامله توسط کارشناس

تفکیک آپارتمان مسکونی برای انجام معامله توسط کارشناس به این دلیل می باشد که خریدار و فروشنده دچار ضرر و زیان نشوند زیرا زمانی که تعدادی از واحد های آپارتمان که برای پیش فروش هستند،مساحت دقیق آن ها مشخص نمی باشد و در این صورت معامله ای که بدون مشخص بودن متراژ واحد ها باشد،مطمئن […]

بیشتر بخوانید