تفکیک آپارتمان پس از ساخت برای تعیین مساحت دقیق

انجام تفکیک آپارتمان پس از ساخت برای تعیین مساحت دقیق

انجام تفکیک آپارتمان پس از ساخت برای تعیین مساحت دقیق

انجام تفکیک آپارتمان پس از ساخت برای تعیین مساحت دقیق هر واحد توسط کارشناسی که از طرف نظام مهندسی انتخاب می شود،انجام می گیرد. تفکیک آپارتمان پس از این که ساخت آن پایان یافت انجام می شود و مساحت دقیق هرواحد توسط کارشناس مشخص می شود و کارشناس تمام آپارتمان را از همکف تا پشت […]

بیشتر بخوانید
تفکیک آپارتمان پس از ساخت برای تعیین مساحت دقیق

تفکیک آپارتمان پس از ساخت برای تعیین مساحت دقیق

تفکیک آپارتمان پس از ساخت برای تعیین مساحت دقیق هر واحد طبق روال به دستور اداره ثبت اسناد انجام می گیرد و سپس سند تک برگ برای هر واحد قابل صدور خواهد بود. تفکیک شامل محاسبات و اندازه گیری از جلو درب ورودی تا پشت بام است.در آخر با تهیه نقشه تفکیکی آپارتمان مساحت و […]

بیشتر بخوانید