تفکیک اراضی اوقافی – تهیه نقشه تفکیکی

تفکیک اراضی توسط کارشناس رسمی دادگستری

تفکیک اراضی توسط کارشناس رسمی دادگستری

تفکیک اراضی توسط کارشناس رسمی دادگستری نقشه برداری یا امور ثبتی انجام میشود در واقع تفکیک برای تعیین موقعیت و بدست آوردن مساحت دقیق اراضی مشاعی و غیر مشاعی میباشد و باید بادقت بسیار زیادی تهیه شود تا بر سر حدود ملک اختلافات ملکی به وجود نیاید. تفکیک اراضی توسط کارشناس رسمی دادگستری برای تقسیم […]

بیشتر بخوانید
تفکیک اراضی اوقافی - تهیه نقشه تفکیکی

تفکیک اراضی اوقافی – تهیه نقشه تفکیکی

تفکیک اراضی اوقافی – تهیه نقشه تفکیکی از ملک به منظور تعیین مساحت زمین انجام می شود که تفکیک اراضی اوقافی به منظور تقسیم زمین های اوقافی به قطعات کوچکتر است ولی برای تهیه نقشه تفکیک از آپارتمان مساحت دقیق هر واحد آپارتمانی را در حد سانتی متر از طریق متر کشی به دست می […]

بیشتر بخوانید