تفکیک اراضی اوقافی

تفکیک اراضی اوقافی - تهیه نقشه تفکیکی

تفکیک اراضی اوقافی – تهیه نقشه تفکیکی

تفکیک اراضی اوقافی – تهیه نقشه تفکیکی از ملک به منظور تعیین مساحت زمین انجام می شود که تفکیک اراضی اوقافی به منظور تقسیم زمین های اوقافی به قطعات کوچکتر است ولی برای تهیه نقشه تفکیک از آپارتمان مساحت دقیق هر واحد آپارتمانی را در حد سانتی متر از طریق متر کشی به دست می […]

بیشتر بخوانید