تفکیک اراضی توسط کارشناس رسمی دادگستری

تفکیک اراضی توسط کارشناس رسمی دادگستری

تفکیک اراضی توسط کارشناس رسمی دادگستری

تفکیک اراضی توسط کارشناس رسمی دادگستری نقشه برداری یا امور ثبتی انجام میشود در واقع تفکیک برای تعیین موقعیت و بدست آوردن مساحت دقیق اراضی مشاعی و غیر مشاعی میباشد و باید بادقت بسیار زیادی تهیه شود تا بر سر حدود ملک اختلافات ملکی به وجود نیاید. تفکیک اراضی توسط کارشناس رسمی دادگستری برای تقسیم […]

بیشتر بخوانید