تفکیک عرصه توسط کارشناس

تفکیک عرصه توسط کارشناس رسمی دادگستری

تفکیک عرصه توسط کارشناس رسمی دادگستری

تفکیک عرصه توسط کارشناس رسمی دادگستری قابل انجام است و در واقع روند عملیاتی آن توسط این متخصص باید انجام شود. تفکیک عرصه با در خواست مالک قابل انجام میباشد سپس باید نقشه تفکیک پلاک از شهرداری درخواست میشود و ادامه کار ها از طریق اداره ثبت دنبال می شود. تفکیک عرصه توسط کارشناس رسمی […]

بیشتر بخوانید