تهیه آدرس ملک با پلاک ثبتی سند

تهیه آدرس ملک با پلاک ثبتی سند و جانمایی ملک

تهیه آدرس ملک با پلاک ثبتی سند و جانمایی ملک

تهیه آدرس ملک با پلاک ثبتی سند و جانمایی ملک بابررسی اسناد قدیمی موجود و همچنین اسناد ثبتی امکان پذیر میباشد و انجام این کار در حیطه تخصص کارشناس رسمی دادگستری نقشه برداری یا امور ثبتی می باشد در واقع کارشناس با بررسی و استخراج اسناد و مدارک قدیمی می تواند موقعیت و آدرس دقیق […]

بیشتر بخوانید