تهیه تامین دلیل تفسیر عکس هوایی برای ارائه به دادگاه

تهیه تامین دلیل تفسیر عکس هوایی برای ارائه به دادگاه

تهیه تامین دلیل تفسیر عکس هوایی برای ارائه به دادگاه

تهیه تامین دلیل تفسیر عکس هوایی برای ارائه به دادگاه مورد استفاده قرار می گیرد که ممکن است براثر تجاوز ملک مجاور به حدود ملک باشد و یابه خاطر تصاحب ملک توسط دولت باشد در واقع تفسیر عکس های هوایی که توسط کارشناس رسمی دادگستری نقشه برداری یا امور ثبتی انجام میشود به عنوان مدرکی […]

بیشتر بخوانید