تهیه سند تک برگ ماده 147

قانون تعیین تکلیف اراضی فاقد سند

قانون تعیین تکلیف اراضی فاقد سند

قانون تعیین تکلیف اراضی فاقد سند در صورتی که یکسری شرایط صدق کند با استفاده از ماده ۱۴۷ می توان اقدام به اخذ سند مالکیت رسمی برای املاک و اراضی کرد در صورتی که فرد با استفاده از این قانون مجاز به اخذ سند مالکیت باشد باید مدارکی را فراهم آورد که یکی از این […]

بیشتر بخوانید