تهیه نقشه برای پلاک ثبتی-جانمایی پلاک ثبتی

تهیه نقشه برای پلاک ثبتی-جانمایی پلاک ثبتی

تهیه نقشه برای پلاک ثبتی-جانمایی پلاک ثبتی

تهیه نقشه برای پلاک ثبتی-جانمایی پلاک ثبتی به این دلیل انجام می شود که حدود اربعه ثبتی ملک روی زمین مشخص شود. جانمایی پلاک ثبتی روشی برای مشخص شدن موقعیت مکانی ملک گمشده و مشخص کردن حدود ثبتی ملک می باشد. این عملیات با استفاده از اسناد ثبتی ملک توسط یک متخصص انجام می شود. […]

بیشتر بخوانید