تهیه نقشه برای پلاک ثبتی

تهیه نقشه برای پلاک ثبتی-جانمایی پلاک ثبتی

تهیه نقشه برای پلاک ثبتی-جانمایی پلاک ثبتی

تهیه نقشه برای پلاک ثبتی-جانمایی پلاک ثبتی به این دلیل انجام می شود که حدود اربعه ثبتی ملک روی زمین مشخص شود. جانمایی پلاک ثبتی روشی برای مشخص شدن موقعیت مکانی ملک گمشده و مشخص کردن حدود ثبتی ملک می باشد. این عملیات با استفاده از اسناد ثبتی ملک توسط یک متخصص انجام می شود. […]

بیشتر بخوانید
جانمایی پلاک ثبتی ملک و تهیه نقشه برای پلاک ثبتی

جانمایی پلاک ثبتی ملک و تهیه نقشه برای پلاک ثبتی

جانمایی پلاک ثبتی ملک و تهیه نقشه برای پلاک ثبتی به منظور تعیین مرز های دقیق ملک و تعیین موقعیت دقیق ملک بر روی زمین انجام می شو که حاصل کار یک نقشه یو تی ام است که در این نقشه حدود اربعه ملک نیز طبق سند نمایش داده شده است. جانمایی پلاک ثبتی ملک […]

بیشتر بخوانید