تهیه نقشه تفکیکی آپارتمان

تهیه نقشه تفکیکی آپارتمان برای پیش فروش ملک

تهیه نقشه تفکیکی آپارتمان برای پیش فروش ملک

تهیه نقشه تفکیکی آپارتمان برای پیش فروش ملک به منظور تعیین مساحت دقیق آپارتمان انجام می شود و این کار در خرید و فروش ملک هایی که پیش فروش می شوند بسیار مورد تایید است و همچنین می توان با استفاده از مهر و امضای یک کارشناس رسمی دادگستری نقشه برداری تایید نقشه ها را […]

بیشتر بخوانید