تهیه نقشه تفکیک آپارتمانها

تهیه نقشه تفکیک آپارتمانها برای مجمتع های مسکونی

تهیه نقشه تفکیک آپارتمانها برای مجمتع های مسکونی

تهیه نقشه تفکیک آپارتمانها برای مجمتع های مسکونی توسط متخصصی هم چون کارشناس رسمی دادگستری ممکن است و تهیه نقشه تفکیک آپارتمان قبل از پایان ساخت و ساز که به آن نقشه پیش تفکیک آپارتمان می گویند با این هدف تهیه می گردد تا در نتیجه اطلاعاتی همانند متراژ و مساحت دقیق و واقعی هر […]

بیشتر بخوانید