تهیه نقشه تفکیک آپارتمان برای هر واحد

تهیه نقشه تفکیک آپارتمان برای هر واحد برج های مسکونی

تهیه نقشه تفکیک آپارتمان برای هر واحد برج های مسکونی

تهیه نقشه تفکیک آپارتمان برای هر واحد برج های مسکونی و برج های تجاری به منظور به دست آمدن مساحت و متراژ دقیق بخش های اشتراکی برج ها و قسمت های اختصاصی انجام میشود. تفکیک آپارتمان برج های مسکونی بعد از پایان ساخت و ساز و در واقع پس از اخذ پایانکار توسط یک متخصص […]

بیشتر بخوانید
تهیه نقشه تفکیک آپارتمان برای هر واحد برج های تجاری

تهیه نقشه تفکیک آپارتمان برای هر واحد برج های تجاری

تهیه نقشه تفکیک آپارتمان برای هر واحد برج های تجاری توسط کارشناس رسمی دادگستری نقشه برداری یا امور ثبتی انجام می شود. تفکیک آپارتمان انجام می شود تا مساحت و ابعاد دقیق هر واحد حاصل شود و سپس با استفاده از آن می توان سند تک برگ از اداره ثبت اخذ کرد. سند تک برگ […]

بیشتر بخوانید