تهیه نقشه تفکیک آپارتمان برای پیش نویس سند

تهیه نقشه تفکیک آپارتمان برای پیش نویس سند

تهیه نقشه تفکیک آپارتمان برای پیش نویس سند

تهیه نقشه تفکیک آپارتمان برای پیش نویس سند به منظور تعیین مساحت دقیق هر واحد آپارتمانی برای خرید و فروش ملک انجام میشود و برای انجام تفکیک آپارتمان باید با حضور کارشناس در محل هر واحد و با استفاده از متر لیزری برداشت اندازه های اضلاع واحد انجام میشود و بعد از انجام برداشت ترسیم […]

بیشتر بخوانید