تهیه نقشه تفکیک آپارتمان توسط کارشناس رسمی دادگستری

نقشه تفکیک آپارتمان توسط کارشناس رسمی

نقشه تفکیک آپارتمان توسط کارشناس رسمی

نقشه تفکیک آپارتمان توسط کارشناس رسمی دادگستری قابل تهیه می باشد با انجام تفکیک آپارتمان مساحت و متراژ دقیق و واقعی هر واحد حاصل میشود و این عملیات را کارشناس با استفاده از روش ها و تجهیزات مخصوصی انجام می دهد این عملیات در صورتی که فرد بخواهد به مساحت ملک خود پی ببرد و […]

بیشتر بخوانید
تهیه نقشه تفکیک آپارتمان توسط کارشناس رسمی دادگستری

تهیه نقشه تفکیک آپارتمان توسط کارشناس رسمی دادگستری

تهیه نقشه تفکیک آپارتمان توسط کارشناس رسمی دادگستری نقشه برداری یا امور ثبتی انجام می شود.در واقع نقشه تفکیک برای بدست آوردن مساحت دقیق واحد های آپارتمان تهیه می شود تا برای تمام واحد ها سند تک برگ به صورت جداگانه صادر شود.هر واحد از آپارتمان برای خود به صورت جداگانه دارای یک سند تک […]

بیشتر بخوانید