تهیه نقشه تفکیک آپارتمان ها و تعیین مساحت

نقشه تفکیک آپارتمان ها برای مجتمع های مسکونی

نقشه تفکیک آپارتمان ها برای مجتمع های مسکونی

نقشه تفکیک آپارتمان ها برای مجتمع های مسکونی توسط یک متخصصی همانند کارشناس رسمی دادگستری قابل تهیه می باشد. این متخصص توانایی لازم جهت تهیه نقشه تفکیک آپارتمان را دارد و در نتیجه مساحت واحد های آپارتمانی به دست می آید. با به دست آوردن مساحت دقیق واحد های آپارتمانی قبل از اتمام ساخت و […]

بیشتر بخوانید
تهیه نقشه تفکیک آپارتمان ها و تعیین مساحت

تهیه نقشه تفکیک آپارتمان ها و تعیین مساحت

تهیه نقشه تفکیک آپارتمان ها و تعیین مساحت و متراژ دقیق هر یک از قسمت ها و بخش های آپارتمان انجام میشود تا بتوان از این اطلاعات فنی برای انجام یک معامله پیش خرید مطمئن استفاده کرد. این نقشه توسط یک کارشناس رسمی دادگستری باید تهیه گردد تا در نهایت نقشه تهیه شده با دقت […]

بیشتر بخوانید