تهیه نقشه تفکیک اپارتمان

تهیه نقشه تفکیک اپارتمان نقشه برداران رسمی نظام مهندسی

تهیه نقشه تفکیک اپارتمان نقشه برداران رسمی نظام مهندسی

تهیه نقشه تفکیک اپارتمان نقشه برداران رسمی نظام مهندسی با هدف اخذ سند تک برگ برای هر یک از واحد های آپارتمانی انجام می شود در حقیقت با تفکیک آپارتمان مساحت دقیق و واقعی واحد های آپارتمانی به دست می آید در نتیجه این مساحت در سند تک برگ درج می گردد. از این مساحت […]

بیشتر بخوانید