تهیه نقشه جانمایی اراضی ملی بر روی نقشه UTM

تهیه نقشه جانمایی اراضی ملی بر روی نقشه UTM

تهیه نقشه جانمایی اراضی ملی بر روی نقشه UTM

تهیه نقشه جانمایی اراضی ملی بر روی نقشه UTM به این صورت می باشد که اراضی ملی به زمین هایی گفته می شود که در آن ها کشاورزی و زراعت صورت نگرفته است و اراضی ملی ممکن است در خارج از شهر باشد که در اینصورت مالک آن سازمان منابع طبیعی خواهد بود و اگر […]

بیشتر بخوانید