تهیه نقشه جانمایی پارکینگ های مسکونی و تجاری

تهیه نقشه جانمایی پارکینگ ها در تهران

تهیه نقشه جانمایی پارکینگ ها در تهران

تهیه نقشه جانمایی پارکینگ ها در تهران هنگامی از مالک در خواست می شود که مالک به اداره ثبت به منظور اخذ سند تک برگ مراجعه کند و در این مرحله ملزم به تفکیک آپارتمان خواهد شد و در صورتی که نقشه معماری با نقشه وضع موجود هم خوانی نداشته باشد مالک ملزم به تهیه […]

بیشتر بخوانید
تهیه نقشه جانمایی پارکینگ های مسکونی و تجاری

تهیه نقشه جانمایی پارکینگ های مسکونی و تجاری

تهیه نقشه جانمایی پارکینگ های مسکونی و تجاری در مرحله ی تفکیک آپارتمان جهت اخذ سند تک برگ آپارتمان زمانی احتیاج می شود که وضع موجود با نقشه های معماری همخوانی نداشته باشد. در اینصورت از طرف شهرداری مالک موظف به تهیه یک نقشه خواهد بود که شامل نقشه معماری که با نقشه وضع موجود […]

بیشتر بخوانید