تهیه نقشه جانمایی پارکینگ ها در تهران

تهیه نقشه جانمایی پارکینگ ها در تهران

تهیه نقشه جانمایی پارکینگ ها در تهران

تهیه نقشه جانمایی پارکینگ ها در تهران هنگامی از مالک در خواست می شود که مالک به اداره ثبت به منظور اخذ سند تک برگ مراجعه کند و در این مرحله ملزم به تفکیک آپارتمان خواهد شد و در صورتی که نقشه معماری با نقشه وضع موجود هم خوانی نداشته باشد مالک ملزم به تهیه […]

بیشتر بخوانید