تهیه نقشه جانمایی پارکینگ

تهیه نقشه جانمایی پارکینگ های مسکونی و تجاری

تهیه نقشه جانمایی پارکینگ های مسکونی و تجاری

تهیه نقشه جانمایی پارکینگ های مسکونی و تجاری در مرحله ی تفکیک آپارتمان جهت اخذ سند تک برگ آپارتمان زمانی احتیاج می شود که وضع موجود با نقشه های معماری همخوانی نداشته باشد. در اینصورت از طرف شهرداری مالک موظف به تهیه یک نقشه خواهد بود که شامل نقشه معماری که با نقشه وضع موجود […]

بیشتر بخوانید