تهیه نقشه جانمایی پلاک ثبتی با فرمت و دقت استاندارد

تهیه نقشه جانمایی پلاک ثبتی با فرمت و دقت استاندارد

تهیه نقشه جانمایی پلاک ثبتی با فرمت و دقت استاندارد

تهیه نقشه جانمایی پلاک ثبتی با فرمت و دقت استاندارد فقط توسط فرد متخصص و با تجربه یعنی کارشناس رسمی دادگستری نقشه برداری یا امور ثبتی قابل انجام است زیرا جانمایی پلاک ثبتی در حیطه تخصص وی است جانمایی پلاک ثبتی به منظور تعیین موقعیت دقیق ملک روی زمین انجام میشود و در صورتی که […]

بیشتر بخوانید