تهیه نقشه رها سازی کارشناس رسمی

تهیه نقشه رها سازی کارشناس رسمی دادگستری امور ثبتی

تهیه نقشه رها سازی کارشناس رسمی دادگستری امور ثبتی

تهیه نقشه رها سازی کارشناس رسمی دادگستری امور ثبتی و نقشه برداری با دقت مطلوبی انجام می گیرد به طور کلی در صورت ناهماهنگی بین ابعاد و مساحت وضع موجود ملک و سند ملک مشاهده شود و اگر ابعاد و مساحت وضع موجود بزرگ تر از ابعاد و مساحت سندی باشد در این صورت باید […]

بیشتر بخوانید