تهیه نقشه های مصوب ثبت

تهیه نقشه های مصوب ثبت اسناد و املاک

تهیه نقشه های مصوب ثبت اسناد و املاک

تهیه نقشه های مصوب ثبت اسناد و املاک نقشه هایی می باشد که باید طبق یک سری استاندارد تهیه شود تا مورد تایید اداره ثبت قرار گیرد و این نقشه ها به منظور اخذ سند تک برگ برای ملک تهیه می شود و باید مورد تایید اداره ثبت باشد. تهیه نقشه های مصوب ثبت اسناد […]

بیشتر بخوانید