تهیه نقشه های مصوب شهرداری و تهیه نقشه یو تی ام

تهیه نقشه های مصوب شهرداری و تهیه نقشه یو تی ام

تهیه نقشه های مصوب شهرداری و تهیه نقشه یو تی ام

تهیه نقشه های مصوب شهرداری و تهیه نقشه یو تی ام توسط کارشناس رسمی دادگستری نقشه برداری یا امور ثبتی به طور دقیق انجام میشود در واقع منظور از نقشه های مصوب شهرداری نقشه های دوخطی می باشد که در آن طول های وضع موجود و طول های سند با دو رنگ مختلف نمایش داده […]

بیشتر بخوانید