تهیه نقشه های مصوب

تهیه نقشه های مصوب سازمان ثبت برای سند

تهیه نقشه های مصوب سازمان ثبت برای سند

تهیه نقشه های مصوب سازمان ثبت برای سند به منظور اخذ سند تک برگ برای ملک تهیه می شود در واقع منظور از نقشه های مصوب نقشه هایی میباشد که مورد تایید سازمان ثبت باشد که این نقشه ها باید طبق قوانین و مقرراتی تهیه شود به طور مثال این نقشه ها باید بافرمت utm […]

بیشتر بخوانید
تهیه نقشه های مصوب برای ثبت در تهران

تهیه نقشه های مصوب برای ثبت در تهران

تهیه نقشه های مصوب برای ثبت در تهران جهت اخذ سند تک برگ برای ملک تهیه می شود و برای تعیین موقعیت دقیق ملک در سیستم مختصات یو تی ام تهیه می شود. منظور از نقشه های مصوب برای سازمان ثبت نقشه هایی است که مورد تایید سازمان ثبت می باشد. تهیه نقشه های مصوب […]

بیشتر بخوانید
تهیه نقشه های مصوب برای سازمان ثبت

تهیه نقشه های مصوب برای سازمان ثبت

تهیه نقشه های مصوب برای سازمان ثبت بایستی با دقت سانتی متری و فرمت استاندارد با مختصات یو تی ام حاصل گردد و اداره ثبت اسناد برای این که بتواند سند تک برگ صادر نماید مدارکی از جمله نقشه یو تی ام را درخواست میکند تا اطلاعات فنی مربوط به ملک به دست بیاید. اطلاعات […]

بیشتر بخوانید