تهیه نقشه وضع موجود ملک برای بدست آوردن مساحت

تهیه نقشه وضع موجود ملک برای بدست آوردن مساحت

تهیه نقشه وضع موجود ملک برای بدست آوردن مساحت

تهیه نقشه وضع موجود ملک برای بدست آوردن مساحت دقیق ملک در مواردی به کار میرود که مساحت وضع موجود ملک با مساحت درج شده در سند تفاوت داشته باشد و این تفاوت باید رفع شود.برای اینکه مساحت درج شده درسند بامساحت وضع موجود یکسان شود باید علت این تفاوت پیدا شود و از وضع […]

بیشتر بخوانید