تهیه نقشه پیش تفکیک برای تعیین مساحت هر واحد

تهیه نقشه پیش تفکیک برای تعیین مساحت هر واحد

تهیه نقشه پیش تفکیک برای تعیین مساحت هر واحد

تهیه نقشه پیش تفکیک برای تعیین مساحت هر واحد قبل از ساخت بنا در ملک توسط کارشناس رسمی دادگستری نقشه برداری یا اداره ثبت تهیه می شود و نقشه پیش تفکیک به این دلیل تهیه میشود که موقعیت دقیق و مساحت واحد ها مشخص شود. تهیه نقشه پیش تفکیک برای تعیین مساحت هر واحد نقشه […]

بیشتر بخوانید