تهیه نقشه پیش تفکیک

تهیه نقشه پیش تفکیک برای تعیین مساحت هر واحد

تهیه نقشه پیش تفکیک برای تعیین مساحت هر واحد

تهیه نقشه پیش تفکیک برای تعیین مساحت هر واحد قبل از ساخت بنا در ملک توسط کارشناس رسمی دادگستری نقشه برداری یا اداره ثبت تهیه می شود و نقشه پیش تفکیک به این دلیل تهیه میشود که موقعیت دقیق و مساحت واحد ها مشخص شود. تهیه نقشه پیش تفکیک برای تعیین مساحت هر واحد نقشه […]

بیشتر بخوانید
تهیه نقشه پیش تفکیک برای تعیین مساحت دقیق هر واحد

تهیه نقشه پیش تفکیک برای تعیین مساحت دقیق هر واحد

تهیه نقشه پیش تفکیک برای تعیین مساحت دقیق هر واحد به این دلیل انجام می شود که معامله با اطمینان بین طرفین معامله انجام شود. در واقع برای آپارتمان به منظور تعیین متراژ و مساحت دقیق هر واحد از آن باید تفکیک انجام شود و سپس سند تک برگ برای هر واحد صادر خواهد شد […]

بیشتر بخوانید
تهیه نقشه پیش تفکیک برای تعیین مساحت دقیق

تهیه نقشه پیش تفکیک برای تعیین مساحت دقیق

تهیه نقشه پیش تفکیک برای تعیین مساحت دقیق به کار می رود و زمانی به تهیه آن نیاز است که خریدار ملک خواهان پیش خرید خانه است و در این صورت برای بالا بردن اعتماد بین خریدار و فروشنده ملک باید این نقشه تهیه شود تا مساحت دقیق آپارتمان تعیین شود. برای تهیه این نقشه […]

بیشتر بخوانید