تهیه نقشه کادر توسط کارشناس رسمی

تهیه نقشه کادر توسط کارشناس رسمی دادگستری

تهیه نقشه کادر توسط کارشناس رسمی دادگستری

تهیه نقشه کادر توسط کارشناس رسمی دادگستری نقشه برداری یا امور ثبتی با دقت بالا تهیه می شود و تهیه نقشه یو تی ام کادر برای رفع ابهام در مرز های ملک به این دلیل تهیه می شود که گاهی ممکن است بین ابعاد وضع موجود ملک و ابعاد سندی ملک تفاوت های وجود داشته […]

بیشتر بخوانید