تهیه نقشه یو تی ام ارتفاعی ملک در تهران

تهیه نقشه یو تی ام ارتفاعی ملک در تهران

تهیه نقشه یو تی ام ارتفاعی ملک در تهران

تهیه نقشه یو تی ام ارتفاعی ملک در تهران توسط کارشناس رسمی دادگستری انجام می گیرد. درواقع اگر ملک در محدوده ی جغرافیایی قرار گرفته باشد که زمین دارای شیب طبیعی باشد مثل شمال تهران که دارای ناهمواری و شیب است و نقشه یو تی ام و برداشت نقاط ارتفاعی باید حتما توسط فرد متخصصی […]

بیشتر بخوانید