تهیه نقشه یو تی ام از اراضی

تهیه نقشه یو تی ام از اراضی کشاورزی توسط کارشناس

تهیه نقشه یو تی ام از اراضی کشاورزی توسط کارشناس

تهیه نقشه یو تی ام از اراضی کشاورزی توسط کارشناس رسمی دادگستری برای انجام امور مختلف ملکی در خواست می شود. در واقع ممکن است این نقشه از طرف اداره ثبت اسناد و یا شورای حل اختلاف امور ملکی و همچنین ممکن است از طرف سازمان منابع طبیعی در خواست شود. با تهیه این نقشه […]

بیشتر بخوانید
تهیه نقشه یو تی ام از اراضی اطراف تهران

تهیه نقشه یو تی ام از اراضی اطراف تهران

تهیه نقشه یو تی ام از اراضی اطراف تهران به منظور تعیین موقعیت دقیق این اراضی تهیه می شود و نقشه یو تی ام توسط کارشناسان رسمی دادگستری نقشه برداری یا اداره ثبت تهیه می شود.نقشه یو تی ام به این دلیل تهیه می شود که موقعیت و حدود ملک به طور دقیق مشخص شود. […]

بیشتر بخوانید