تهیه نقشه یو تی ام از املاک مشاعی توسط کارشناس

تهیه نقشه یو تی ام از املاک مشاعی توسط کارشناس رسمی

تهیه نقشه یو تی ام از املاک مشاعی توسط کارشناس رسمی

تهیه نقشه یو تی ام از املاک مشاعی توسط کارشناس رسمی دادگستری انجام می شود تا بتوان با استفاده از این نقشه حدود ملک مشاعی را روی زمین تثبیت نمود و سپس برای اخذ سند تک برگ به اداره ثبت اسناد مراجعه کرد. بهتر است برای اینکه بتوان این نقشه را تهیه نمود به فرد […]

بیشتر بخوانید