تهیه نقشه یو تی ام با مهر و امضای آن

تهیه نقشه یو تی ام با مهر و امضای آن توسط کارشناس رسمی

تهیه نقشه یو تی ام با مهر و امضای آن توسط کارشناس رسمی

تهیه نقشه یو تی ام با مهر و امضای آن توسط کارشناس رسمی دادگستری نقشه برداری یا امور ثبتی به این منظور تهیه می شوند که موقعیت و حدود ملک بادقت بالا در سیستم مختصات یو تی ام و جهانی مشخص شود و برای اخذ سند تک برگ حتما باید تهیه شود و به اداره […]

بیشتر بخوانید