تهیه نقشه یو تی ام برای اداره ثبت منطقه

تهیه نقشه یو تی ام برای اداره ثبت منطقه

تهیه نقشه یو تی ام برای اداره ثبت منطقه

تهیه نقشه یو تی ام برای اداره ثبت منطقه به این منظور انجام می شود که مالک بخواهد سند تک برگ برای ملک خود اخذ کند و اداره ثبت مالک را ملزم به تهیه نقشه یو تی ام از ملک خواهد کرد و مالک نیز برای تهیه نقشه یو تی ام می تواند به کارشناس […]

بیشتر بخوانید