تهیه نقشه یو تی ام برای تشخیص منابع ملی

تهیه نقشه یو تی ام برای تشخیص منابع ملی

تهیه نقشه یو تی ام برای تشخیص منابع ملی

تهیه نقشه یو تی ام برای تشخیص منابع ملی از اراضی کشاورزی به کار می رود یعنی اگر بخواهیم تشخیص دهیم زمینی کشاورزی است یا ملی باید نقشه یو تی ام از زمین تهیه شود، به این صورت که اگر زمین مورد نظر سابقه کشاورزی داشته باشد به عنوان زمین کشاورزی شناخته میشود اما اگر […]

بیشتر بخوانید