تهیه نقشه یو تی ام برای تعیین رهاسازی ملک

رهاسازی ملک و تهیه نقشه یو تی ام

رهاسازی ملک و تهیه نقشه یو تی ام

رهاسازی ملک و تهیه نقشه یو تی ام به این منظور انجام میشود که مرز های ملک متجاوز بر ملک مجاور و یا گذر ها جابه جا شود و در حدود ثبتی و دقیق خود قرار گیرد و تثبیت شود. زمانی نیاز می شود که قسمت های اضافی رهاسازی شود که شهرداری یا اداره ثبت […]

بیشتر بخوانید
تهیه نقشه یو تی ام برای تعیین رهاسازی ملک

تهیه نقشه یو تی ام برای تعیین رهاسازی ملک

تهیه نقشه یو تی ام برای تعیین رهاسازی ملک در صورتی که ابعاد و مساحت وضع موجود با ابعاد و مساحت سندی همخوانی نداشته باشد و در واقع مساحت ملک در حال حاضر بزرگتر از مساحت درج شده در سند باشد بایستی قسمت های اضافی رهاسازی شود و در واقع با تهیه نقشه یو تی […]

بیشتر بخوانید