تهیه نقشه یو تی ام برای تعیین رهاسازی

تهیه نقشه یو تی ام برای تعیین رهاسازی ملک

تهیه نقشه یو تی ام برای تعیین رهاسازی ملک

تهیه نقشه یو تی ام برای تعیین رهاسازی ملک در صورتی که ابعاد و مساحت وضع موجود با ابعاد و مساحت سندی همخوانی نداشته باشد و در واقع مساحت ملک در حال حاضر بزرگتر از مساحت درج شده در سند باشد بایستی قسمت های اضافی رهاسازی شود و در واقع با تهیه نقشه یو تی […]

بیشتر بخوانید