تهیه نقشه یو تی ام برای جهاد کشاورزی در استان

تهیه نقشه یو تی ام برای جهاد کشاورزی در استان تهران

تهیه نقشه یو تی ام برای جهاد کشاورزی در استان تهران

تهیه نقشه یو تی ام برای جهاد کشاورزی در استان تهران به این منظور مالک موظف به تهیه این نقشه خواهد شد که جهاد کشاورزی بخواهد از مالکیت افراد بر زمینشان مطمئن شود که جزو اراضی ملی نباشد و مالک برای تهیه نقشه یو تی ام برای جهاد کشاورزی می تواند به کارشناس رسمی دادگستری […]

بیشتر بخوانید
تهیه نقشه یو تی ام برای جهاد کشاورزی در استان

تهیه نقشه یو تی ام برای جهاد کشاورزی در استان ها

تهیه نقشه یو تی ام برای جهاد کشاورزی در استان ها که برای دیوار کشی و اخذ سند تک برگ مالک ملزم به تهیه نقشه یو تی ام از زمین خود میشود و هم چنین علاوه بر این مورد برای بررسی زراعی بودن زمین کشاورزی یا منابع ملی بودن زمین کشاورزی جهاد کشاورزی مالک را […]

بیشتر بخوانید