تهیه نقشه یو تی ام برای زمینهای تجمیعی

تهیه نقشه یو تی ام برای زمینهای تجمیعی

تهیه نقشه یو تی ام برای زمینهای تجمیعی

تهیه نقشه یو تی ام برای زمینهای تجمیعی به منظور تعیین موقعیت و همچنین بدست آوردن مساحت این املاک انجام می شود و زمین های تجمعی به زمین هایی گفته می شود که چند زمین با متراژ پایین باهم نقشه برداری شود و سازنده بخواهد دراین املاک ساخت و سازی انجام دهد  و درنهایت سندی […]

بیشتر بخوانید